top of page
polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

DOKUMENTY, FORMULARZE

ДОКУМЕНТИ, ФОРМИ

DOCUMENTS, FORMS

Proszę pokazać paszport.

Будь ласка, покажіть паспорт.

 Please, show your passport.

[Проше показачь пашпорт]

[Budʹ łaska, pokażitʹ pasport.]

Proszę podać imię i nazwisko.

Будь ласка, введіть своє ім'я та прізвище.

 Please, enter your name and surname.

[Проше подачь імє і назвіско]

[Budʹ łaska, wweditʹ swoje imja ta prizwyszcze.]

Dokument jest nieważny.

Документ недійсний.

 The document is invalid.

[Документ єст нєважни]

[Dokument nedijsnyj.]

Potrzebuję wyrobić nowy [dokument].

Мені потрібно створити новий [документ].

 I need a new [document].

[Потшебує виробічь нови [документ]]

Meni potribno stworyty nowyj [dokument].

Gdzie mogę przetłumaczyć [dokument]?

Де я можу перекласти [документ]?

 Where could I translate [the document]?

[Ґджє моґе пшетлумачичь [документ]?]

[De ja możu perekłasty [dokument]?]

tłumaczenie przysięgłe 

Засвідчений переклад

 certified translation

[Тлумаченє пшишєнґле]

[zaswidczenyj perekład]

Straciłem(-am) dokumenty.

Я втратив/загубив свої документи.

 I lost my documents.

[Страчілем(-ам) документи]

[Ja wtratyw/zahubyw swoji dokumenty.]poranenyj.]

Nie mam żadnych dokumentów.

Я не маю жодних документів.

 I don’t have any documents.

Нє мам жадних документув

[Ja ne maju żodnych dokumentiw.]

dowód osobisty

посвідчення особи

 ID card

[довуд особісти]

[poswidczennia osoby]

prawo jazdy

водійські права

 driving license

[право язди]

[wodijśki prawa]

dowód rejestracyjny

підтвердження реєстрації

 registration

[довуд реєстрацийни]

[pidtwerdżennia rejestraciji]

karta pobytu

карта проживання

 residence card

[карта побиту]

[Karta prożywannia]

płeć

стать

 gender/ sex

[плечь]

[statʹ]

data urodzenia

дата народження

 day of birth

[дата уродзеня]

[data narodżennia]

podpis czytelny 

розбірливий підпис (ім'я та прізвище)

 legible signature (name and surname)

[подпіс чительни]

[rozbirływyj pidpys (imja ta prizwyszcze)]

bottom of page