top of page
polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

U LEKARZA I W SZPITALU

У ЛІКАРЯ ТА В ЛІКАРНІ

AT THE DOCTOR AND THE HOSPITAL

jechać na SOR (izba przyjęć)

йти до ВЕ(Н)МД (відділення екстреної допомоги)

 go to ER (Emergency Room)

[єхачь на СОР (ізба пшиєньчь)]

[ty do WE(N)MD (widdiłennia ekstrenoji dopomohy)]

pogotowie

невідкладна допомога

 emergency 

[поґотовє]

[newidkładna dopomoha]

lekarz

лікар

 doctor

[лекаж]

[likar]

szpital

лікарня

 hospital 

[шпіталь]

[likarnia]

U LEKARZA I W SZPITALU
polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

RECEPCJA

ПРИЙОМ

RECEPTION 

Potrzebuję lekarza.

Мені потрібен лікар.

 I need a doctor.

[Потшебує лекажа]

[Meni potriben likar.]

Co się dzieje?

Що відбувається?

 What is going on?

[Цо шє джєє?]

[Szczo widbuwajetʹsia?]

Co się stało?

Що сталося?

 What's happened?

[Цо шє стало?]

[Szczo stałosia?]

Proszę czekać.

Будь ласка, зачекайте.

 Please, wait

[Проше чекачь]

[Budʹ łaska, zaczekajte.]

ubezpieczenie

страхування

 insurance

[убезпєченє]

[strachuwannia]

Czy jest pan/pani ubezpieczony(-a)?

Ви застраховані?

 Are you insured? 

[Чи єст Пан/Пані убезпєчони(-а)?]

[Wy zastrachowani?]

Proszę iść do gabinetu numer 13.

Пройдіть до кабінету номер 13.

 Go to the room number 13

[Проше ішьчь до ґабінету нумер 13]

[Projditʹ do kabinetu nomer 13.]

Lekarz przyjdzie pana/panią zbadać.

Лікар прийде Вас послухати

 The doctor will come to see you.

[Лекаж пшийджє Пана/Паньоу збадачь]

[Likar pryjde was posłuchaty.]

Lekarz wywoła pacjenta.

Лікар викличе пацієнта.

 Doctor calls the patient.

[Лекаж вивола пац’єнта]

[Likar wykłycze pacijenta.]

RECEPCJA

OBJAWY/
CHOROBY

СИМПТОМИ/ЗАХВОРЮВАННЯ

SYMPTOMS/
DISEASES 

[Болі мнє .. (ґлова, бжух)]

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Boli mnie… (głowa, brzuch)

У мене болить... (голова, живіт)

 My (head, stomach) hurts 

[Болі мнє .. (ґлова, бжух)]

[U mene bołytʹ… (hołowa, żywit)]

ból ostry/łagodny/tępy/promieniujący/pulsujący 

біль різкий/слабкий/тупий/пульсуючий 

 sharp / weak / dull / irradiating /   throbbing pain

[ буль остри/лаґодни/темпи/пульсуйонци ]

[bil rizkyj/słabkyj/tupyj/pulsujuczyj]

Źle się czuję.

Я себе погано почуваю.

 I am not feeling well

[Жьлє шє чує]

[Ja sebe pohano poczuwaju.]

Niedobrze mi.

Мені погано.

 I’m going to throw up/I feel nauseous.

[Нєдобже мі]

[Meni pohano.]

Mam (wysoką) temperaturę/gorączkę.

У мене (висока) температура/лихоманка.

 I am having high temperature/ a fever. 

[Мам (високоу) температуре/ґорончке]

[U mene (wysoka) temperatura/łychomanka.]

Mam katar.

У мене нежить.

 I have a runny nose.

[Мам катар]

[U mene neżytʹ.]

Mam kaszel.

У мене кашель.

 I have a cough.

[Мам кашель]

[U mene kaszel.]

Mam dreszcze.

У мене озноб.

 I have chills.

[Мам дреще]

[U mene oznob.]

Mam wysokie ciśnienie.

У мене високий тиск.

  I have high blood pressure.

[Мам високє чішьнєнє]

[U mene wysokyj tysk]

Mam problemy z sercem.

У мене проблеми з серцем.

 I have problems with heart.

[Мам проблеми з серцем]

[U mene probłemy z sercem.]

Mam cukrzycę.

Я діабетик.

 I am diabetic.

[Мам цукшице]

[U mene wysokyj tysk]

Nie mogę oddychać.

Я не можу дихати.

 I cannot breath.

[Нє моґе оддихачь]

[Ja ne możu dychaty.]

Duszno mi.

Mені душно.

 I am short of breath.

[Душно мі]

[Meni duszno.]

Zaraz zemdleję.

Я зараз знепритомнію.

 I am about to faint

[Зараз земдлеє]

[Ja zaraz zneprytomniju.]

Słabo mi.

Погано мені.

 I feel dizzy.

[Слабо мі]

[Pohano meni.]

Zaciąłem(-am) się nożem.

Я порізався ножем

 I cut myself with a knife.

[Зачонлем(-ам) шє ножем]

[Ja porizawsia nożem.]

Jest mi lepiej/gorzej.

Мені краще/гірше.

 I am feeling better/ worser.

[Єст мі лєпєй/ґожей]

[Meni kraszcze/hirsze.]

grypa

грип

 flu

[ґрипа]

[hryp]

przeziębienie

застуда

 cold

[пшежємбєнє]

[zastuda]

osłabienie organizmu 

ослаблення організму

 general weakness of the body

[ослабєнє орґанізму]

[osłabłennia orhanizmu]

złamana noga

зламана нога

 broken leg

[зламана ноґа]

[złamana noha]

rana głęboka

глибока рана

 deep injury

[рана ґлембока]

[hłyboka rana]

krwotok

кровотеча

 bleeding

[крвоток]

[krwotecza]

oparzenie

опік

burn

[опаженє]

[opik]

wdało się zakażenie

заніс інфекцію

 It got infected.

[вдало шє закаженє]

[zanis infekciju]

atak padaczki

напад епілепсії

 epileptic seizure

[атак падачкі]

[napad epiłepsiji]

zawał serca

інфаркт

 myocardial infarction/ heart attack

[завал серца]

[infarkt]

wyrostek

апендицит

 appendicitis

[виростек]

[apendycyt]

PYTANIA LEKARZA

ЗАПИТАННЯ ЛIКАРЯ

QUESTIONS OF THE DOCTOR

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Co panu/pani dolega?

Що з Вами?

  What seems to be the problem?

[Цо пану/пані долеґа?]

[Szczo z wamy?]

Co się stało?

Що сталося?

 What happend?

[Цо шє стало?]

[Szczo stałosia?]

Jakie ma pan/pani objawy/symptomy?

Які у вас симптоми?

 Which symptoms do you have?

[Якє ма пан/пані об’яви симптоми?]

[Jaki u was symptomy?]

Jak długo jest gorączka?

Як довго лихоманка?

How long do you have the fever for?

[Як длуго єст ґорончка?]

[Jak dowho łychomanka?]

Czy brał(a) pan/pani jakieś leki?

Ви приймали якісь ліки?

 Have you been taking any medication?

[Чи брал(а) пан/пані якєшь лєкі?]

[Wy pryjmały jakiś liky?]

Czy leczy się pani/pan na coś?

Вас від чогось лікують?

 Are you being treated for something?

[Чи лечи шє пані/пан на цошь?]

[Was wid czohoś likujutʹ?]

Proszę się rozebrać od pasa w górę. 

Роздягніться до пояса, будь ласка

 Please strip from to your waistline.

[Проше шє розебрачь од паса в ґуре]

[Budʹ łaska, rozdiahnitʹ sia wid pojasa dohory.]

Proszę wstać.

Будь ласка, встаньте.

 Stand up, please

[Проше встачь]

[Budʹ łaska, wstańte.]

Proszę usiąść.

Будь ласка, сядьте.

 Sit down, please

[Проше ушьоншьчь] 

[U mene wysokyj tysk]

Proszę się położyć.

Будь ласка, лягайте.

 Lay down, please

[Проше шє положичь]

[Budʹ łaska, lahajte.]

Proszę otworzyć usta. 

Будь ласка, відкрийте рот.

 Open your mouth please

[Проше отвожичь уста]

[Budʹ łaska, widkryjte rot.]

Proszę głęboko oddychać.

Будь ласка, вдихніть глибоко.

 Please, take a deep breath

[Проше ґлембоко оддихачь]

[Budʹ łaska, wdychnitʹ hłyboko.]

wdech

вдих

 inhale

[вдех]

[wdych]

wydech

видих

exhale

[видех]

[wydych]

Wypiszę panu/pani receptę.

Я випишу вам рецепт.

 I'll write you a prescription.

[Випіше пану/пані рецепте]

[Ja wypyszu wam recept.]

Proszę brać leki trzy razy dziennie.

Приймайте ліки три рази на день.

 Take the medication three times a day.

[Проше брачь лєкі тши рази джєннє]

[Pryjmajte liky try razy na deń.]

Proszę zachować spokój.

Будь ласка, зберігайте спокій.

 Please stay calm 

Проше заховачь спокуй

[Budʹ łaska, zberihajte spokij.]

[Болі мнє .. (ґлова, бжух)]

Boli mnie… (głowa, brzuch)

[Болі мнє .. (ґлова, бжух)]

[Болі мнє .. (ґлова, бжух)]

BADANIA I LECZENIE

ДОСЛIДЖЕННЯ I ЛIКУВАННЯ

RESEARCH AND TREATMENT

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Wyniki badań będą za 3 dni.

Результати аналізів будуть через 3 дні.

 The test results will be in 3 days.

[Винікі бадань бендоу за 3 (тши) дні]

[Rezultaty analiziw budutʹ czerez 3 dni.]

lekarstwa, leki

ліки

 medicine

[лекарства, лекі]

[liky]

antybiotyk

антибіотик

 antibiotics

[антибіотик]

[antybiotyk]

opatrunek

пов'язка

 bandage

[опатрунек]

[powjazka]

plaster

пластир

 band-aid

[пластер]

[plastyr]

bandaż

 бинт 

  roller 

[бандаж]

[bynt]

zastrzyk

ін’єкція, укол

 injection 

[застшик]

[injekcija, ukoł]

kroplówka

крапельниця

I.V

[кроплювка]

[krapelnycia]

badanie krwi / morfologia

аналіз крові / морфологія

 blood test/morphology

[баданє крві / морфологія]

[analiz krowi / morfołohija]

pobranie krwi

взяття крові

 blood sampling

[побранє крві]

[wziattia krowi]

EKG

ЕКГ

 electrocardiography

[ЕКҐ]

[EKH]

karetka pogotowia

шв