top of page

PORUSZANIE SIĘ PO MIEŚCIE 

ПЕРЕХОДИТИ МІСТОМ

MOVE THROUGH THE CITY

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Jak dojechać do dworca autobusowego?

Як дістатися до вокзалу?

 How to get to railway station?

[Як доєхачь до дворца аутобусовеґо?]

[Jak distatysia do wokzału?]

Można dojechać autobusem.

Доїхати можна автобусом.

 You can get there by bus

[Можна доєхачь аутобусем]

[Dojichaty można awtobusom.]

Proszę sprawdzić w Google Maps.

Перевірте на Google Maps.

 Check it on the Google Maps

[Проше справджічь в Google Maps.]

[Perewirte na Google Maps.]

Skąd i kiedy odjeżdża autobus?

Звідки і коли відправляється автобус?

 Where and when does the bus departures?

[Сконд і кєди од’єжджа аутобув?]

[Zwidky i koły widprawlajetʹsia awtobus?]

Autobus odjeżdża z tego przystanku za 10 minut.

Автобус відправляється з цієї зупинки за 10 хвилин.

 Bus departures from this stop in 10 minutes.

[Аутобус од’єжджа з теґо пшистанку за 10 мінут]

[Awtobus widprawlajetʹsia z cijeji zupynky za 10 chwyłyn.]

Gdzie jest przystanek autobusu numer 170?

Де зупинка автобусу номер 170?

On which bus stop does the 170 stops?

[Ґджє єст пшистанек аутобусови нумер 170?]

[De zupynka awtobusu nomer 170?]

To jest niedaleko.

Це недалеко.

 It is not that far.

[То єст нєдалеко]

[Ce nedałeko.]

Proszę iść prosto.

Будь ласка, йдіть прямо.

 Please go straight

[Проше ішьчь просто]

[Budʹ łaska, jditʹ priamo.]

Proszę skręcić w prawo / w lewo.

Будь ласка, поверніть праворуч/ліворуч.

 Please turn right/ left 

[Проше скренчічь в право / в лево]

[Budʹ łaska, powernitʹ praworucz/liworucz.]

Dokąd Pan jedzie?

Куди ти йдеш?

 Where are you going?

[Доконд Пан єджє?]

[Kudy ty jdesz?]

Jadę do Warszawy.

Я їду до Варшави.

 I am going to Warsaw

[Яде до Варшави]

[Ja jidu do Warszawy.]

Gdzie chcecie dojechać?

Куди хочете потрапити?

 Where do you want to get?

[Ґджє хцечє доєхачь?]

[Kudy choczete potrapyty?]

Chcemy dojechać na adres ul. Nowowiejska 56/4. 

Хочемо потрапити за адресою вул. Nowowiejska 56/4.

 We want to get to tis address of st. Nowowiejska 56/4.

[Хце доєхачь на адрес ул. Нововєйска 56/4 ]

[Choczemo potrapyty za adresoju wuł. Nowowiejska 56/4.

biletomat

квитковий автомат

 ticket machine

[білетомат]

[kwytkowyj awtomat]

karta miejska

карта для проїзду на громадському транспорті

 city card

[карта мєйска]

[karta dla projizdu na hromadśkomu transporti

darmowy transport

безкоштовний транспорт

 free transport

[дармови транспорт]

[bezkosztownyj transport]

bilet normalny

квиток звичайний  

 normal ticket 

[білет нормальни]

[kwytok zwyczajnyjj]

bilet ulgowy

квиток пільговий 

discounted ticket

[білет ульґови]

[kwytok pilhowyj]

darmowy bilet

безкоштовний квиток

 free ticket 

[дармови білет]

[bezkosztownyj kwytok]

bilet elektroniczny

електронний квиток

 electronic ticket

[білет електронічн]

[ełektronnyj kwytok]

skasować bilet

підтвердити квиток

 validate the ticket

[скасовачь білет]

[pidtwerdyty kwytok]

kierowca nie sprzedaje biletów

водій не продає квитки

 driver does not sell tickets

[кєровца нє спшедає білетув]

[wodij ne prodaje kwytky]

tu/tutaj

тут

 here

[ту / тутай]

[tut]

tam

там

 there

[там]

[tam]

bottom of page