top of page

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Fundacja Wsparcia i Integracji Studentów i Absolwentów Zagranicznych (dalej zwana: „InterStud”) w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z serwisu https://www.profilang.pl/ (dalej zwany: „Serwis”).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.
 

2. DANE OSOBOWE
 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcia i Integracji Studentów i Absolwentów Zagranicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilska 60/49, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000598287, NIP 896-15-47-353, REGON 363583262.

Dane kontaktowe:
adres: InterStud, ul. Marywilska 60/49, 03-042 Warszawa
e-mail: biuro@interstud.pl

 

Z kim się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać drogą e-mail na adres: ochronadanych@interstud.pl
 

Cel przetwarzania danych

ProfiLang przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://www.profilang.pl/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, dokonywać zakupu szkoleń, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Dodatkowo na Serwisie są pozyskiwane i przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP i identyfikator MAC. Informacje są przetwarzane w celach technicznych związanych z poprawnością działania niektórych podstron oraz statystycznych związanych z oglądalnością na Serwisie.
 

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

ProfiLang może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich parterów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, że wyrażenie takiej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne
 

Udostępnianie danych innym podmiotom

ProfiLang nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

ProfiLang może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,

 • jeżeli dane dotyczą zawartej z InterStud umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
   

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

ProfiLang zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.
 

Ochrona danych

ProfiLang stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.
 

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
 

 • serwis internetowy https://www.profilang.pl/ korzysta z plików cookies;

 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego Serwis pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;

 • pliki cookies nie są jednak wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o poszczególnych użytkownikach oraz nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego;

 • użytkownik ma możliwość wyłączenia na swoim komputerze w przeglądarce internetowej plików cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności Serwisu;

 • szczegóły na temat plików cookies można znaleźć: Polityka cookies.
   

4. DODATKOWE INFORMACJE
 

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na Serwisie np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Eactive nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;

 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na Serwisie należącym do InterStud i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez InterStud;

 • serwisy zewnętrzne nienależące do InterStud, których linki lub dane kontaktowe są podane w Serwisie; InterStud zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;

 • usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.
   

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości serwisu internetowego https://www.profilang.pl/ są w całości zastrzeżone przez ProfiLang. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Fundacji InterStud jest zabronione.
 

Zmiana polityki prywatności

ProfiLang zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, InterStud będzie informować na stronach Serwisu. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności, InterStud prosi o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@interstud.pl

bottom of page